REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH

ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów parkingowych uprawniających do parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 
za pośrednictwem sieci Internet. 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie sprzedaży abonamentów parkingowych za pośrednictwem sieci Internet jest mowa o:

1) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin sprzedaży abonamentów parkingowych za pośrednictwem sieci Internet;

2) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę Nr. 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Zgorzelcu oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu  ich pobierania wraz  z późniejszymi zmianami: Uchwała nr 107/2015 z dnia 27 października 2015 r.

3) strefie płatnego parkowania – należy przez to rozumieć strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Zgorzelcu, określoną w uchwale;

4) cenniku opłat za parkowanie – należy przez to rozumieć wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, określoną w uchwale;

5) BSPP – należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania z siedzibą w Zgorzelcu  przy ul. Daszyńskiego 0/1b w Zgorzelcu;

6) serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży abonamentów parkingowych działający pod adresem www.zgorzelec.e-abonamenty.pl;

7) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupu abonamentów parkingowych przez serwis;

8) formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej www.zgorzelec.e-abonamenty.pl;

9) punkcie wydawania kart abonamentowych  – należy przez to rozumieć kasę, znajdującą się w  BSPP przy ul. Daszyńskiego 70/1b, czynną poniedziałki - piątki, w godz. 8:00 ‑ 17:00

10) punkcie przyjmowania reklamacji – należy przez to rozumieć punkt BSPP, znajdujący się w budynku przy ul. Daszyńskiego 70/1b, czynną: poniedziałki - piątki, w godz. 8:00 ‑ 17:00

11) Sprzedawca –  Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec

12) Wykonawca – City Parking Group S.A., który na podstawie umowy WZP.272.6.2016 z Gminą Miejską Zgorzelec  zajmuje się dystrybucją abonamentów parkingowych w strefie płatnego parkowania w Zgorzelcu.

 

Rozdział II

Rodzaje abonamentów parkingowych i wysokość opłat

 

§ 3.

 1. Za pośrednictwem serwisu Klient może zakupić następujące abonamenty parkingowe:

1) miesięczny abonament parkingowy typu „O”: wydawany na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego dowolnego użytkownika drogi

2) roczny abonament parkingowy typu „O”: wydawany na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego dowolnego użytkownika drogi

 

 1.   Wysokość opłat za abonamenty parkingowe, o których mowa w ust. 1 są określone 
  w cenniku opłat za parkowanie oraz na stronie www.zgorzelec.e‑abonamenty.pl. 

 

Rozdział III

Warunki zakupu abonamentu parkingowego

 

§ 4.

 1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni 
  w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można dokonać nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu.
 3. Sprzedaż i wydawanie abonamentów parkingowych możliwe jest nie wcześniej 
  niż 30 dni przed początkiem okresu ich ważności.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest założyć konto na stronie serwisu, poprzez formularz rejestracyjny. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz do akceptacji regulaminu przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj” umieszczonego na stronie serwisu.
 5. Klienci, którzy posiadają konto na stronie serwisu przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zalogowania się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji. 

 

§ 5.

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub zalogowaniu się na swoim koncie Klient wypełnia formularz zamówienia oraz dokonuje wpłaty w wysokości określonej dla danego rodzaju abonamentu. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać w szczególności rodzaj abonamentu oraz dzień początkowy świadczenia usługi abonamentowej (nie wcześniej niż 7 dni po dacie złożenia zamówienia).
 2. Ze względów weryfikacyjnych abonamenty parkingowe roczne zamawiane za pośrednictwem serwisu mogą zostać wydane wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu.
 3. Żądanie wystawienia potwierdzenia zapłaty musi być zgłoszone przez Klienta podczas zakupu abonamentu parkingowego poprzez użycie pola wyboru o etykiecie „Tak, proszę o wystawienie potwierdzenia zapłaty”.  W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania danych koniecznych do wystawienia potwierdzenia. Nie uzupełnienie ww. danych uniemożliwi wystawienie dokumentu. Potwierdzenie zapłaty klient może odebrać w punkcie wydawania kart abonamentowych lub wydrukować za pośrednictwem niniejszego serwisu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty (do każdego zamówienia generowany jest indywidualny numer konta wpłaty). Taka informacja będzie również widoczna na koncie Klienta na stronie serwisu.

 

§ 6.

 1. BSPP wysyła Klientowi potwierdzenie zaksięgowania na rachunku zamówienia uiszczonej przez Klienta opłaty, w formie elektronicznej.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży abonamentu parkingowego następuje w momencie przesłania na adres email Klienta potwierdzenia zaksięgowania na koncie BSPP uiszczonej przez Klienta opłaty.
 3. W przypadku wpłynięcia środków na konto BSPP po dacie wskazanej przez Klienta jako dzień rozpoczęcia ważności abonamentu parkingowego, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty.

 

§ 7.

Po zaksięgowaniu opłaty za abonament na koncie BSPP, Klient jest uprawniony 
do otrzymania abonamentu parkingowego, określonego w uchwale według wzoru określonego przez Urząd Miasta Zgorzelec. Abonament można otrzymać w punkcie wydawania kart abonamentowych lub poprzez wydruk ze strony serwisu.

 

§ 8.

Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do BSPP w przypadku:

1) błędnego wypełnienia formularza zamówienia;

2) niewykorzystania abonamentu w terminie jego ważności;

3) dokonania wpłaty za abonament na niewłaściwy numer zamówienia.

 

Rozdział IV

Forma płatności

 

§ 9.

Klient dokonuje zapłaty  za zamówione abonamenty parkingowe za pośrednictwem Serwisu w formie przelewu, na wskazany numer  rachunku bankowego. Do każdego zamówienia generowany jest indywidualny numer konta wpłaty.

 

Rozdział V

Reklamacje

 

§ 10.

 1. Reklamacje dotyczące abonamentów parkingowych nabytych poprzez serwis 
  są rozpatrywane przez punkt przyjmowania reklamacji.
 2. Klient może zgłosić reklamację osobiście w punkcie przyjmowania reklamacji lub poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego. Formularz reklamacyjny jest dostępny 
  na stronie serwisu. W formularzu niezbędne jest podanie numeru zamówienia lub numeru rejestracyjnego pojazdu, na który wykupiono abonament.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji Klienta 
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony na adres email podany w formularzu.
 5. Reklamacje, które nie zawierają wszystkich wymaganych danych w formularzu (numer zamówienia, numer rejestracyjny) nie będą rozpatrywane. 

 

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych 

 

§ 11.

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281).
 2. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym w celu wydawania abonamentów parkingowych  i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania (uzupełniania, uaktualniania, sprostowania) wprowadzonych danych osobowych.
 5. Obowiązek podania danych osobowych wynika z uchwały.
 6. Administrator  jest zobowiązany do udzielania Klientowi wszelkich informacji dotyczących przetwarzanych danych, w tym sposobu ich zabezpieczania oraz zasad zachowania poufności.
 7. Dokonując zakupu abonamentu  za pośrednictwem niniejszego serwisu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, na potrzeby zawarcia umowy sprzedaży abonamentu.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

 

§ 12.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.

 

 

§ 13.

BSPP przysługuje prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów parkingowych 
na rzecz Klientów łamiących postanowienia regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody 
na ich przetwarzanie. 

 

§ 14.

 1. BSPP może dokonać zmian w regulaminie.
 2. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu.
 3. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające 
  z umów sprzedaży abonamentów parkingowych zawartych w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich zawarcia.